T
Logo Ysgol Dinas Brân

Ysgol Dinas Brân
Llwyddiant Drwy Ymdrech

Croeso gan y Pennaeth


Annwyl Riant/Ofalwr/Ymwelydd,

Croeso i’n hysgol. Yn Ysgol Dinas Brân ein nod yw sicrhau bod pob disgybl yn llwyddo mewn amgylchedd hapus, gofalgar a diogel.’Rydym yn falch o’r safonau rydym yn eu cyflawni yn yr ysgol, a hynny drwy ddisgwyliadau uchel, addysgu ardderchog ynghyd â chefnogaeth wych i’n disgyblion.

Mynegwyd yn ein harolwg Estyn diwethaf (2018) “Mae rheolwyr dysgu, gyda chymorth y rheolwyr dysgu cynorthwyol a gweddill y tîm cynhwysiant, yn gweithio’n frwdfrydig gyda’i gilydd ac yn cynnig cymorth ac arweiniad cryf i ddisgyblion. Mae hyn wedi cael effaith gadarnhaol ar wella gwydnwch a lles y disgyblion.”

Mae ein canlyniadau arholiadau wedi ein gosod ymhlith yr ysgolion sy’n cyflawni orau ar draws Cymru.Ymfalchïwn yn hyn ond ein nod yw cyflawni ymhellach. ‘Rydym ynymdrechu’n gyson i wella ymhellach er mwyn sicrhau bod pob un o’n myfyrwyr yn gadael ysgol Dinas Brân gyda’r cymwysterau a’r sgiliau i sicrhau llwyddiant yn eu llwybrau i’r dyfodol.

‘Rydym yn ysgol ddwyieithog boblogaidd a blaengar gydag oddeutu 1100 o ddisgyblion a Chweched Dosbarth o 150 sy’n ffynnu. Mae ein canlyniadau Lefel A yn ardderchog a gosodir ni yn gyson yn un o’r 25 uchaf o ran darparwyr Lefel A gyda phob un o’n myfyrwyr yn ennill eu lle yn y Prifysgolion neu brentisiaeth uwch.

Mae ein llwyddiannau wedi eu seilio ar ofal bugeiliol cryf. Cefnogwn ein holl ddisgyblion fel unigolion, boed hwy’n abl a thalentog neu yn ddisgyblion gydag anghenion addysgu penodol. Caiff y disgyblion eu cefnogi gan Diwtor Dosbarth, sy’n gweithio’n agos gyda Rheolwr Dysgu a Rheolwr Dysgu Cynorthwyol er mwyn darparu’r gofal gorau bosib ar gyfer bob plentyn. Mae ein hathroniaeth yn syml; rydym yn disgwyl i bob disgybl weithio’n galed ac ymddwyn yn dda a dangos cwrteisi a moesgarwch tuag at eraill.

Ein harwyddair yw “Llwyddiant Drwy Ymdrech” a chredwn yn gryf y dylai’r holl ddisgyblion anelu i gyflawni eu gorau glas yn academaidd neu’n allgyrsiol. Mae llawer o gyfleoedd i ragori ynddynt, boed hynny drwy chwaraeon, yn weithgareddau cerddorol, dramatig neu ymgymryd â chyfrifoldebau ychwanegol fel cynrychiolydd cyngor y myfyrwyr neu yn fentor i gyfoedion.

Mae nifer o bethau sy’n gwneud ein hysgol yn nodedig ac amrywiol; rydym yn cynnig ystod eang o bynciau yng Nghyfnod Allweddol 4 a Chyfnod Allweddol 5. Mewn cwricwlwm cyfoethog ac amrywiol mae’r ddarpariaeth yn cynnwys rhaglen gerddoriaeth unigryw a chyffrous yng Nghyfnod Allweddol 3 ac amrywiaeth eang o weithgareddau chwaraeon ac allgyrsiol. Yn ein dimensiwn cyfrwng Cymreig mae oddeutu 125 o ddisgyblion yn astudio eu pynciau drwy gyfrwng y Gymraeg. Rydym yn falch o’n statws dwyieithog lle gall rhieni ddewis y cyfrwng addysgol orau ar gyfer addysg eu plentyn. Rydym yn ymfalchïo yn ein cysylltiadau rhyngwladol cryf yr ydym wedi sefydlu dros nifer o flynyddoedd gydag ysgolion tramor a hefyd gyda’r Eisteddfod Ryngwladol Gerddorol yn Llangollen.

Mae Ysgol Dinas Brân yn lleoliad ardderchog ar gyfer addysg eich plentyn. Os hoffech fwy o wybodaeth yna ar bob cyfrif cysylltwch â ni.

Mr M Hatch

Pennaeth

Llun o'r pennaeth, Mark Hatch
Important Dates

Prosbectws


Mae Ysgol Dinas Brân yn ysgol gymunedol leol gydag enw da am ragoriaeth yn ryngwladol. Gobeithiwn fod ein prosbectws yn cyfleu awyrgylch ein hysgol ac yn rhoi cipolwg i chi ar yr hyn a wnawn. Edrychwn ymlaen at groesawu rhieni a phlant i’n hysgol.

Ein Prosbectws