T

 Amdanom Ni


Rydym yn ysgol unigryw, poblogaidd a chyfeillgar lle mae pob unigolyn yn gallu ac yn llwyddo. rydym yn falch bod ein hysgol yn ganolfan rhagoriaeth lle mae disgwyliadau uchel yn arwain at safonau cyflawniad ac ymddygiad o’r radd flaenaf.

Mae ein disgyblion yn datblygu hyder ac ymdeimlad o hunan-werth. Cânt eu hannog i dyfu fel unigolion, gan feithrin hunan-ddisgyblaeth, parch at eraill a dealltwriaeth o bwysigrwydd eu rôl yn ein cymuned a’r byd o’u cwmpas.

Rydym yn ysgol sydd ar y brig o ran perfformiad, lle mae safonau academaidd yn uchel, gweithgareddau allgyrsiol yn helaeth a disgyblaeth yn dda.

Mae arwyddair ein hysgol, “Llwyddiant drwy ymdrech” a’n nodau “i fod yr Ysgol orau yng Nghymru” ac “i ddarparu addysg o’r radd flaenaf ar gyfer ein disgyblion mewn awyrgylch diogel, tawel, pleserus ac ysgogol” yn cael eu gweithredu drwy waith caled, ymrwymiad ac arbenigedd ein staff a’r ethos hapus, cadarnhaol yn ein hysgol.

Mae’r ysgol yn unigryw mewn darparu addysg o’r radd flaenaf a phrofiadau rhyngwladol ar gyfer pob myfyriwr. Wrth wraidd ein cymuned ryngwladol, mae Ysgol Dinas Brân yn ysbrydoli pawb i ddod yn llysgenhadon ledled y byd ac i gefnogi achosion ar gyfer y rhai difreintiedig. Mae pob myfyriwr yn datblygu dinasyddiaeth; gan gysylltu A’n hysgolion partner yn Sbaen, yr Almaen, Hwngari, Ffrainc, yr Eidal, Gwlad Pwyl, Yemen ac India yn ein hymdrechion i ddod yn ysgol gwbl eco-gyfeillgar a iach.

Mae Ysgol Dinas Brân yn ysgol gymunedol leol gydag enw da am ragoriaeth yn ryngwladol. Gobeithiwn fod ein prosbectws yn cyfleu awyrgylch ein hysgol ac yn rhoi cipolwg i chi ar yr hyn a wnawn. Edrychwn ymlaen at groesawu rhieni a phlant i’n hysgol.

 

 

 

ADDYSG O’R RADD FLAENAF

Mae ein hysgol wedi’i leoli ar safle pen bryn hardd ac wedi’i amgylchynu â thiroedd helaeth, o dan ofal da. Mae llety’n cael ei ddefnyddio’n effeithiol er mwyn i’n disgyblion elwa o gyfleusterau ac adnoddau ardderchog. 

Mae’r ystafelloedd dosbarth yn amgylcheddau dysgu llachar lle y ceir arddangosfeydd dwyieithog o waith disgyblion i ddathlu eu cyflawniadau. Mae ein cyfleusterau TGCh yn rhagorol. Mae’r ysgol wedi’i rhwydweithio yn llawn fel y gall pawb gael mynediad at TGCh ar draws yr ysgol. Mae ystafelloedd cyfrifiaduron ym mhob maes cwricwlwm ynghyd ag addysgu rhyngweithiol. Mae’r adnoddau dysgu hyn a gliniaduron yn cael eu defnyddio gan ddisgyblion fel cymhorthion astudio.

Ma’r Ganolfan Ddysgu yn bennaf yn adnodd ar gyfer y Chweched Dosbarth ac mae’n cynnwys tair ystafell gyfrifiadurol newydd, cyfleusterau cynadledda fideo, ystafelloedd dosbarth a mannau astudio. Mae adnoddau rhagorol yno ar gyfer astudio hunan-gefnogol.

Yn ddiweddar, datblygwyd “Bwyty’r Castell”. Mae brecwast ar gael o 8.15yb. Cynigir prydau poeth ac oer yn ystod amser egwyl ac amser cinio. Mae byrbrydau iach ar gael hefyd o’r bar Salad a Pasta.

Mae gan y Ganolfan Dylunio a Thechnoleg gyfleuster arlwyo newydd sbon, adnoddau CAD / CAM o’r radd flaenaf ac ystafell thecstilau gwych. Mae ein rhaglenni Celf yn cyflawni canlyniadau rhagorol oherwydd addysgu o’r radd flaenaf ac adnoddau dysgu newydd. Rydym yn gweithio gydag artistiaid 2D a 3D sy’n ymweld â’r ysgol i gyfoethogi a bywiogi ein hysgol, gan ei gwneud yn amgylchedd ddysgu bywiog ac ysgogol. Mae gan  ddisgyblion ein chweched dosbarth eu stiwdio Celf eu hunain lle gallant ddatblygu eu syniadau’n
llawn.

Mae cyfleusterau ar gyfer chwaraeon o’r radd flaenaf, sy’n arwain at safonau uchel o gyflawniad a chwricwlwm eang. Golyga ein Cynllun Ysgolion Iach fod gan bob plentyn gynllun ffitrwydd a tharged ac mae pawb yn yr ysgol yn cael ei annog i ddatblygu ffyrdd iachach o fyw. Anogir yr holl ddisgyblion i gymryd rhan yn yr ystod enfawr ac amrywiol o weithgareddau a mynychu clybiau amser cinio ac ar ôl ysgol.

DEWISLEN