T

 Cymorth Arholiadau


Annwyl Riant / Warcheidwad

Wrth inni ddynesu tuag at dymor yr arholiadau, mae'n hanfodol bod ein pobl ifanc yn barod am yr hyn sydd o'u blaenau.

Heb amheuaeth, mae'r ddwy flynedd ddiwethaf wedi bod yn heriol gyda llawer o ansicrwydd. Felly, yr ydym yn bwriadu ffocysu ar astudio a straen dros yr wythnos nesaf a hynny gyda blynyddoedd 10,11,12 a 13. Yr ydym yn ymwybodol nad yw llawer o fyfyrwyr wedi cael y profiad o sefyll arholiadau ffurfiol o'r blaen.

Cynllun ar gyfer yr wythnos

Gwasanaethau yn rhoi cyngor ar sut i fynd ati i adolygu tuag at yr arholiadau TGAU a Lefel A.

Bydd pob myfyriwr yn derbyn pecyn astudio gyda llawer o awgrymiadau ar y ffordd orau o adolygu a threfnusrwydd.

Bydd pob myfyriwr yn derbyn pecyn ar straen gyda chyngor ar sut i ymdopi yn ystod cyfnod yr arholiadau. Bydd y pecyn yn cynnwys dolenni i apiau a chyngor defnyddiol gan CAMHS (Gwasanaeth Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed).

Calendr adolygu.

Fideo gan gyn-fyfyrwyr am sut roedden nhw'n ymdopi ag arholiadau.

Bydd copïau o'r wybodaeth uchod ar gael i'w lawr lwytho o wefan yr ysgol yn yr adran rieni – cymorth arholiadau.

Bydd llawer o athrawon yn gwahodd myfyrwyr i sesiynau adolygu. Mae'n hanfodol bod y myfyrwyr yn eu mynychu gan eu bod yn gyfle euraidd i weithio gyda'r arbenigwyr i wneud gwahaniaeth gwirioneddol i'r broses adolygu.

Yn ogystal, mae'n hanfodol bod pob myfyriwr yn mynychu cyfnod cofrestru bob dydd rhwng 8:45 a 9:05yb. Dyma’r cyfnod lle gall y myfyrwyr baratoi ar gyfer y diwrnod sydd o’u blaenau, derbyn hysbysiadau a derbyn cefnogaeth gan eu tiwtor dosbarth.

Ni allaf bwysleisio digon bwysigrwydd gweithio gydag athrawon gan fynychu pob gwers a hynny’n brydlon. Yr athrawon yw'r arbenigwyr ar baratoi tuag at yr arholiadau, cyn papurau, cyngor adolygu a galluogi’r myfyrwyr i gyrraedd eu potensial.

Diolch yn fawr

 

DEWISLEN