T

Llwyddiant Yr Urdd


Wel am Eisteddfod yn Ninbych yn 2022! Cafodd yr ysgol lwyddiant ysgubol yn Eisteddfod yr Urdd eleni – ynghyd â’r cystadlaethau gwaith cartref dyma’r Eisteddfod fwyaf llwyddiannus i ni fel ysgol ers dros ddeng mlynedd.

Ddydd Mercher cafwyd perfformiad gwych iawn gan Leri Roberts o 7D ar yr unawd piano i ddisgyblion Blwyddyn 7-9 – Da iawn ti Leri!

Fe ddaeth Edie Langford o Flwyddyn 8 i’r brig yn y gystadleuaeth Llefaru i ddysgwyr Blwyddyn 7-9. Dyma’r tro cyntaf erioed i Edie gystadlu yn yr Eisteddfod felly roedd hyn yn dipyn o gamp iddi – Ardderchog Edie!

Ddydd Iau roedd disgyblion ym Mlwyddyn 7 yn cymryd rhan yn y gystadleuaeth Grŵp Llefaru i ddysgwyr ac eto dyma’r tro cyntaf i’r merched berfformio ar lwyfan mawr gyda chamerâu a sain. Cafwyd perfformiad ardderchog gan y grŵp a gobeithio y bydd hyn yn rhoi’r hyder iddynt gystadlu eto flwyddyn nesaf.

Roedd diwrnod olaf yr Eisteddfod yn ddiwrnod hynod o lwyddiannus i ni fel ysgol. Enillodd Phoebe Wakefield o Flwyddyn 10 y gystadleuaeth Llefaru Unigol i ddysgwyr Blwyddyn 10 ac o dan 19 oed. Roedd Phoebe eisoes wedi ennill medal arian ac efydd mewn Eisteddfodau blaenorol ond eleni daeth hi i’r brig gyda pherfformiad arbennig

Cafodd Adam Wolsey ym Mlwyddyn 13 lwyddiant gyda’i berfformiad yn yr Unawd Piano Blwyddyn 10 ac o dan 19 oed. Roedd hon yn gystadleuaeth o safon uchel iawn gyda 16 o gystadleuwyr yn cymryd rhan ac fe ddaeth Adam yn 3ydd. Mae’n anodd credu mai dim ond 2 wers biano mae Adam wedi ei gael erioed ac felly mae hyn yn gyrhaeddiad anhygoel iddo.

 

Rhaid estyn diolch mawr i’r aelodau hynny o staff a roddodd eu hamser i hyfforddi’r holl ddisgyblion a rhoi profiadau bythgofiadwy yma iddynt.

Diolch yn fawr iawn i’r holl aelodau o staff a ddaeth i gefnogi ein disgyblion yn ystod yr wythnos – braf oedd gweld pawb yn trochi eu hunain yn niwylliant Cymreig.

Tan flwyddyn nesaf yn Sir Gaerfyrddin 2023!

  • Adam Wolsey
  • Edie Langford
  • Phoebe Wakefield
  • Parti Llefaru
  • Leri Roberts