T

 Anghenion Dysgu Ychwanegol


Croeso i'r Adran Anghenion Dysgu Ychwanegol 

Mae Ysgol Dinas Brân yn ysgol gynhwysol ac felly rydym wedi ymrwymo i ddileu unrhyw rwystrau i ddysgu, yn ogystal â helpu pob un o'n disgyblion i lwyddo.  

Yn Ysgol Dinas Brân rydym yn cynnig ystod eang o ymyriadau a chymorth, lle y gall unrhyw ddisgybl eu defnyddio pan fydd ei angen arnynt.  Mae ein tîm medrus iawn yn sicrhau bod plant yn cael ymyriadau personol a gofal bugeiliol, boed hynny ar gyfer eu hanghenion cymdeithasol ac emosiynol, eu hanghenion gwybyddiaeth a dysgu, anghenion corfforol a meddygol neu anghenion iaith a chyfathrebu.   Mae cymorth ac ymyriadau'n aml yn digwydd yn ein Coridor Cymorth sydd newydd ei ddatblygu, sy'n cynnwys ystafelloedd Ymyrraeth pwrpasol, swyddfeydd y tîm ADY, ystafell synhwyraidd, ardal natur bioffoffilia, a'n Canolfan Cefnogi Disgyblion. 

Y tîm ADY yw Mr Cheffings (Dirprwy Bennaeth, Arweinydd Amddiffyn Plant a’n cyswllt ADY), Mrs Brooks (Pennaeth Cynorthwyol, CADY, arweinydd PMG a SIY), Mrs Gwilliam (Rheolwr y Ganolfan Cefnogi Disgyblion) yn ogystal â thîm o 19 o Gynorthwywyr Addysgu sy'n cynnig ystod o gymorth yn y dosbarth yn ogystal â rhedeg sesiynau ymyrraeth megis: ELSA, ‘Draw & Talk’,  Dulliau Trawma'r DU a Therapi Lego. (Mae ystod lawn o’r ymyriadau a'r cymorth a gynigir fel ein Cynnig Cyffredinol ar gael ar y ddolen isod.) 

Fel tîm rydym yn gweithio gyda'n gilydd er mwyn helpu’r holl ddisgyblion i lwyddo:  

 • Rydym yn galluogi pobl ifanc a'u rhieni i gymryd rhan yn y broses o wneud penderfyniadau am eu cefnogaeth.  
 • Rydym yn cydweithio'n rheolaidd â phartneriaid yn y maes addysg, iechyd a gofal cymdeithasol a gweithwyr proffesiynol i ddarparu cymorth a derbyn cyngor.  
 • Rydym yn cyfathrebu o fewn yr ysgol i nodi anghenion plant a phobl ifanc yn gyflym.  
 • Rydym yn darparu darpariaeth o ansawdd uchel i ddiwallu anghenion plant a phobl ifanc yn yr ystafell ddosbarth a'r tu allan iddi.  
 • Rydym yn canolbwyntio ar arferion cynhwysol a dileu rhwystrau i ddysgu.  
 • Rydym yn helpu ein disgyblion i fod yn barod ar gyfer eu camau nesaf i fod yn oedolion.  

Rydym bob amser yn rhoi'r disgybl wrth wraidd ei d/ddysgu ac unrhyw gynlluniau sy'n defnyddio cynllun disgybl canolog. 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu ymholiadau ynghylch darpariaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol yn yr ysgol, mae croeso i chi gysylltu â ni. Gallwch wneud hyn drwy gysylltu â'r ysgol ar 01978 860669 neu drwy e-bostio k.brooks@dinasbran.co.uk

DIWYGIADAU ADY 

Mae'r trawsnewidiad ADY yng Nghymru bellach ar waith, ac yr ydym wedi dechrau diweddaru ein systemau i adlewyrchu'r newidiadau hyn.  Mae rhagor o wybodaeth isod:  

O dan God Dysgu Ychwanegol newydd Cymru (2021) mae gan ddisgybl Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) pan fydd ganddo/i anhawster dysgu neu anabledd sy'n galw am Ddarpariaeth Dysgu Ychwanegol (DDYY) Plentyn sydd ag anhawster dysgu neu anabledd yw; os yw ef neu hi: a) (a) yn cael llawer mwy o anhawster wrth ddysgu na'r rhan fwyaf o bobl eraill o'r un oedran,  neu (b) sydd ag anabledd at ddibenion Deddf Cydraddoldeb 2010 (p. 15) sy'n ei atal neu'n ei r/rhwystro rhag defnyddio cyfleusterau ar gyfer addysg neu hyfforddiant o fath a ddarperir yn gyffredinol ar gyfer eraill o'r un oedran mewn ysgolion prif ffrwd a gynhelir neu sefydliadau prif ffrwd yn y sector addysg bellach.  

Os penderfynir bod gan ddisgybl ADY yna bydd Cynllun Datblygu Unigol yn cael ei roi ar waith.  Y disgybl sydd bob amser wrth wraidd y cynllun ac mae’r cynlluniau'n cael eu rhannu ar draws y staff a'u hadolygu'n rheolaidd gyda'r gweithwyr proffesiynol cysylltiedig.  

Mae SNAP Cymru yn darparu gwybodaeth, cyngor a chymorth i rieni, plant a phobl ifanc sydd ag anghenion addysgol arbennig neu anableddau, neu a allai fod ag anableddau www.snapcymru.org 

SNAP Cymru logo
Show Toolbar
 • Show Caption
 • Hide Thumbmails
 • Show Categories
 • Play Slide Show
 • Display in Full Screen
 • Hide Toolbar

 
 

DOLENNI A DOGFENNAU 

Pecyn cymorth iechyd meddwl pobl ifanc

Croeso i'r pecyn cymorth iechyd meddwl i bobl ifanc rhwng 11 a 25 mlwydd oed. Yma fe welwch chwe rhestr chwarae i'ch cyfeirio at ystod eang o adnoddau ar-lein i'ch helpu drwy'r cyfnod hwn a thu hwnt. Ym mhob un o'r rhestri chwarae, fe welwch wefannau hunan-gymorth, apiau, llinellau cymorth, a mwy sydd yma i gefnogi eich iechyd meddwl a'ch lles.

Pecyn cymorth iechyd meddwl

DEWISLEN