T

Diwrnod ‘Codi Llyfr’


Diwrnod ‘Codi Llyfr’

Rhan o brosiect Cydio mewn Darllen/Get into Reading yr ysgol ar gyfer 2021-22

Dathlodd pob dosbarth Cyfnod Allweddol 3, eu hathrawon a'u cynorthwywyr  llawenydd darllen drwy gymryd rhan yn niwrnod ‘Codi Llyfr’ cyntaf yr ysgol Dydd Iau Hydref 21ain. Bu i’r staff gweinyddol a’r tîm gofal gymryd rhan hefyd.

Ar ddechrau pob un o’r pum gwers, darllenodd pawb yn dawel am 15 munud yn ogystal ag yn ystod amser cofrestru bore. O Gerddoriaeth i Fathemateg, Gwyddoniaeth i Sbaeneg, Drama i Ddylunio, Addysg Gorfforol i Arlwyo, syrthiodd distawrwydd ar draws safle'r ysgol wrth i'r tudalennau droi. Yn ei gyfanrwydd treuliwyd 90 munud trawiadol yn darllen, a bu i dros 200 o ddisgyblion gyfnewid y llyfr yr oeddent wedi gallu ei orffen am lyfr newydd o lyfrgell yr ysgol.

Dros y 24 mis diwethaf yn anffodus mae llawer o blant wedi colli'r arfer o ddarllen er mwyn pleser ac, ar ôl dychwelyd i'r ysgol 'normal' yn llawn amser, wedi ei chael yn her ymgysylltu â'r hobi gwerth chweil a phleserus hwn.

Teimlai Mrs Amanda Edwards, (cydlynydd llythrennedd ysgol gyfan) fod angen cymryd camau cadarnhaol i unioni'r cydbwysedd ac felly esgorwyd ar y diwrnod Codi Llyfr. Mae cynlluniau ar y gweill i hyn fod yn nodwedd reolaidd o galendr yr ysgol, ac mae Mrs Edwards yn gobeithio y bydd gweld yr oedolion yn darllen er mwyn pleser, yn annog ymgysylltu â darllen a thrafod llyfrau. Mae'n bwysig nad yw darllen yn gysylltiedig ag amser cofrestru bore yn unig, y gwersi Cymraeg a Saesneg sy'n dechrau'n arferol gyda darllen tawel lle bynnag y bo modd.

Mynegodd y staff mor hyfryd oedd cael dechrau tawel i'r gwersi a hefyd pa mor amrywiol yw llyfrau darllen y disgyblion: mae rhywbeth at ddant pawb ar gael yn y llyfrgell. Dywedodd y disgyblion eu bod wedi mwynhau cael yr amser i 'fynd i mewn i fyd' y plot a dilyn y cymeriadau. Soniodd llawer am ba mor ymlaciol oedd y profiad.

Mae'n cymryd amser i newid arferion ond mae'r ysgol yn gobeithio y bydd y mesur bach hwn yn annog mwy o blant i ddarllen gyda'r nos ac ar benwythnosau ac, efallai y byddant hyd yn oed yn gallu annog eu rhieni!