T

Diweddariad Covid-19 Sir Ddinbych


Newid lefel rhybudd ysgolion Uwchradd yn Sir Ddinbych

Yn dilyn gostyngiad mewn achosion Covid-19 mewn ysgolion Uwchradd yn Sir Ddinbych, cytunwyd y dylid symud yn ôl i statws ymyrraeth lefel isel.

Oherwydd cynnydd mewn achosion ar ddechrau’r flwyddyn ysgol, bu i Ysgolion Uwchradd newid eu statws gan alluogi ysgolion i gyflwyno mesurau ychwanegol i gynorthwyo i reoli lledaeniad y feirws. Dros yr wythnosau diwethaf, bu gostyngiad yn nifer yr achosion ymysg disgyblion oedran uwchradd ac o ganlyniad, mae lefel rhybudd cyffredinol ysgolion uwchradd wedi newid i isel.

Dywedodd y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts, Aelod Arweiniol Addysg, Gwasanaethau Plant ac Ymgysylltu â’r Cyhoedd Cyngor Sir Ddinbych: “Mae’n dda gweld bod gwaith staff ysgolion a rhieni wedi cynorthwyo i leihau cyfradd achosion Covid mewn ysgolion uwchradd ac y gallwn ni wneud y penderfyniad hwn yn awr. Wrth wneud y penderfyniad mae’n bwysig ein bod i gyd yn ymwybodol bod Covid yn parhau i fod yn ein cymunedau a’n bod yn cofio’r pwysigrwydd o geisio profion pan fydd symptomau’n datblygu a dilyn cyngor gan TTP o ran hunan-ynysu.”

“Hoffwn sicrhau i’r rhieni a gofalwyr, dysgwyr a staff ein hysgolion y byddwn yn parhau i fonitro’r sefyllfa ac yn gweithredu i gynorthwyo i gadw ysgolion yn ddiogel pan fo’r angen pe bai’r sefyllfa’n newid a hoffwn ddiolch i’r holl ddisgyblion, rhieni a staff am eu cefnogaeth yn ystod y cyfnod anodd hwn”.

Gofynnir i bawb y mae Profi, Olrhain a Diogelu yn cysylltu â nhw i weithio gyda’r timau a dilyn yr arweiniad a roddir.

Gellir archebu profion PCR yn https://llyw.cymru/cael-prawf-coronafeirws-covid-19 neu drwy ffonio 119.

Cyhoeddwyd ar: 25 Tachwedd 2021