T

 Talaxy


Talaxy – Ein meddalwedd cyfathrebu rhwng y Cartref a'r Ysgol

Rydym yn falch o gyhoeddi ein bod wedi ffurfio partneriaeth â ‘Tasc Software’ i ddod â'u platfform meddalwedd Cartref-Ysgol diweddaraf i chi, sef Talaxy. Mae pob adran yn rhoi cyfoeth o wybodaeth i chi’r rhiant, o ran cynnydd eich plentyn yn yr ysgol. Gallai hyn fod yn wybodaeth 'ar y diwrnod' neu ar draws cyfnodau hirach o amser. Mae'n gwneud hyn drwy ddefnyddio gwahanol adrannau o fewn yr un cynnyrch. Dyma'r adrannau:

Presenoldeb

Golwg ar y Dydd – Mae'r adran hon yn eich galluogi i weld presenoldeb eich plentyn yn y gwersi ar y diwrnod hwnnw.

Mynychu'r ysgol – Mae hyn yn eich galluogi i olrhain presenoldeb cofrestru bore a phrynhawn. Gallwch weld sawl diwrnod y maent wedi mynychu, sawl diwrnod i ffwrdd o'r ysgol ac unrhyw apwyntiadau arbenigol e.e. meddygol.

Mynychu’r gwersi – Byddwch yn gallu gweld presenoldeb eich plentyn ym mhob pwnc a addysgir iddo/iddi. Os ydynt wedi bod oddi ar safle’r ysgol ac wedi colli gwersi, byddwch yn gallu gweld pa bwnc sydd wedi'i golli fel y gallwch eu cefnogi i ddal i fyny. Mae tabl cryno hefyd ar gael i chi weld presenoldeb gwersi dros y flwyddyn gyfan i'ch galluogi i gydnabod patrymau absenoldeb.

Cynnydd

Rydym yn mesur ac yn cofnodi faint o ymdrech y mae pob myfyriwr yn ei roi ym mhob gwers a addysgir iddynt, drwy system rifiadol syml ar y gofrestr presenoldeb gwersi. Mae'r rhifau hyn i'w gweld ar yr adran 'presenoldeb i wersi', lle gallwch weld graddau'r wers, ar gyfer pob pwnc, dros gyfnod o amser. Dangosir hyn mewn siart pei a bar er mwyn sicrhau eglurder dealltwriaeth.

Cyflawniadau

Mae'r ysgol nid yn unig yn cydnabod ymdrech dda drwy ei system gofrestru ond hefyd drwy ddyfarnu cyflawniadau mewn gwersi ac ar draws gweithgareddau eraill yr ysgol.

Ymddygiad

Er nad oes gennym nifer o achosion o ymddygiad gwael yn yr ysgol, mae'n iawn fod yr achosion hyn yn cael eu cydnabod, eu cofnodi a'u rhannu gyda rhieni.

Dogfennau

Ein nod, fel ysgol, yw symud tuag at gyfathrebu digidol erbyn mis Medi 2021. Mae Talaxy yn cynnig y cyfleuster hwn ac rydym yn ymdrechu i anfon ein holl lythyrau a dogfennau cyfathrebu eraill adref drwy'r dull hwn.

Nosweithiau Rhieni

Rydym wedi dechrau cael Nosweithiau Rhieni 'rhithiol' yn ddiweddar. Mae ymateb rhieni wedi bod yn gadarnhaol iawn ac mae'n gam mawr ymlaen o ran cefnogi bywydau prysur ein rhieni, ein myfyrwyr a'n staff. Byddwn yn parhau i ddefnyddio’r Talaxy i drefnu apwyntiadau nosweithiau rhieni a chynnal ymgynghoriadau rhithiol gyda rhieni a hynny o gysur eich dewis o leoliad.

Calendr ac Amserlenni

Byddwch chi a'ch plentyn yn gallu gweld y digwyddiadau sydd i ddod ar galendr yr ysgol, gan ganiatáu i chi fod yn gwbl ymwybodol o'r hyn sydd ar y gorwel. Mae myfyrwyr a rhieni hefyd yn gallu gweld amserlen eu plentyn. Mae hyn yn ddefnyddiol fel y gallwch weld pryd mae angen y cit Addysg Gorfforol neu ddeunyddiau coginio.

Manylion Personol

Gyda’r Talaxy gallwch gysylltu â'r ysgol a darparu'r diweddariadau diweddaraf i fanylion personol mewn modd diogel ar adeg sy'n addas i chi. Caiff yr holl wybodaeth ei hamgryptio'n llawn a'i throsglwyddo i'n tîm mewnol a fydd yn gwirio ac yn ail-gadarnhau'r manylion a anfonwyd cyn diweddaru ein system graidd.

 

DEWISLEN